Tervise- ja patsiendiõigus

Oleme spetsialiseerunud inimeste huvide kaitsmisele, kes on sattunud juriidilist tuge vajavatesse olukordadesse meditsiinisüsteemis või üldisemalt tervisega seonduvalt.

Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 28 ütleb: igaühel on õigus tervise kaitsele.

Kui vajad juristi abi enda või oma pereliikme tervise kaitseks või soovid saada juriidilist lahendust juba toimunud tervise kahjustamisele, siis saame olla abiks järgnevas:

  • olukordadele juriidilise hinnangu andmine;
  • esindamine suhtluses tervishoiuasutustega;

  • isikut puudutavate dokumentide väljanõudmine;

  • dokumentide koostamine (sh. vastused, avaldused, seletuskirjad, nõuded, kaebused, lepingud);
  • kaebuste ja nõuete koostamine ja esitamine;
  • esindamine kohtus.

Meie tegevusvaldkonnaks on lisaks:

  • erivajadustega inimestega seotud küsimused (sh. asenduskoduteenusele suunamine, asenduskoduteenuse lõpetamine lastel; eestkoste seadmine piiratud teovõimega isikule jne);
  • alternatiivsete ravilahenduste rakendamisega seotud õiguslikud küsimused;
  • täiendmeditsiini ja alternatiivmeditsiini rakendamisega seotud õigusruumi (Eesti ja Euroopa) alane nõustamine.

Selgituse andmine Teie diagnoosile või kavandatud ravile.

Euroopa Patsientide Õiguste Harta (2002) kohaselt on igal inimesel õigus valida vabalt erinevate raviprotseduuride ja raviasutuste seast endale meelepärane, toetudes asjakohasele ja küllaldasele teabele.

Nurmsalu Õigusabi OÜ pakub koostöös kvalifitseeritud arstidega võimalust saada selgitust Teile määratud meditsiinilisele diagnoosile, planeeritud ravile ja ravidokumentides sisalduvale informatsioonile.