Riigikohus: iga avalikke huve edendav vabatahtlik ühing ei pea järgima riigihangete seadust

Riigikohtu otsusega lõppes Nurmsalu Õigusabi jaoks enam kui kahe-aastane protsess.

Otsus on oluline kogu mittetulundussektorile. Riigikohus nõustus meie seisukohaga, et iga avalikke huve edendav MTÜ ei pea oma tegevuses järgima riigihangete seadust, mis praktikas osutus sageli ebamõistlikuks kohustuseks.

Ilma selle otsuseta pidid siiani paljud MTÜ-d järgima hankeprotsessis sisuliselt samu reegleid, mis riik või kohalik omavalitsus.

Riigihangete seaduse mõttes saab vabatahtlikku ühingut pidada hankijaks siis, kui see täidab avalikku ülesannet. Avalikku ülesannet täidetakse siis, kui pädev asutus on andnud volituse või pannud kohustuse osutada avalikes huvides sellist teenust, mille toimimise eest vastutab seaduse järgi lõppkokkuvõttes riik või mõni muu avalik-õiguslik juriidiline isik. Riigikohtu sõnul ei täida MTÜ Halulaev sellist ülesannet. Ühing viljeleb vabatahtlikku huvitegevust, kuigi see võib edendada ka avalikku huvi.  Seega ei rikkunud MTÜ Halulaev ka riigihanke reegleid ja võib saada PRIA toetust.

Halduskolleegium märkis lisaks, et sõltumata sellest, kuidas PRIA käsitles hankija mõistet, leidis PRIA ekslikult, et MTÜ rikkus riigihangete korraldamise reegleid. Pakkujatelt varasema kogemuse nõudmine ei olnud ühingu tegevuse eripära arvestades meelevaldne. MTÜ korraldas lihthanke, mille puhul ei pea järgima sedavõrd rangeid reegleid nagu tavapärases hankemenetluses. Ühing ei pidanud praegusel juhul avaldama kvaliteedi hindamise kriteeriume hankedokumentides. Oluline on, et menetlus oleks läbipaistev ning et pakkujaid koheldaks võrdselt. Seekord oli ka tagantjärgi võimalik veenduda, et riigihanke üldpõhimõtteid ei rikutud.

https://www.riigikohus.ee/et/uudiste-arhiiv/riigikohus-iga-avalikke-huve-edendav-vabatahtlik-uhing-ei-pea-jargima-riigihangete

Viide otsusele:

https://www.riigikohus.ee/et/lahendid/?asjaNr=3-17-2718/30

Call Now Button